Bảng Quy Chuẩn Chất Lượng Tham Khảo 

Quy Chuẩn Cà Phê   %
Độ Ẩm Đen Vỡ Tạp Chất Các Hạt Khác >18 >16 >13 >12
Robusta Loại 1 Sàn 18 12.5 2 0.5 0.5 90      
Robusta Loại 1 Sàn 16 12.5 2 0.5 0.5   90    
Robusta Loại 2 Sàn 13 12.5 5 1 1     90  
Robusta Loại 3 12.5 20-25 3-5       90
Arabica Sàn 18 12.5 2 0.5 90      
Arabica Sàn 16 12.5 2 0.5   90    
Mít
Culi – Peaberry

 

Coffee Specification Percentage  %
Moisture Black & Broken Foreign Matter Other Beans >18 >16 >13 >12
Robusta Grade 1 Screen 18 12.5 2 0.5 0.5 90      
Robusta Grade 1 Screen 16 12.5 2 0.5 0.5   90    
Robusta Grade 2 Screen 13 12.5 5 1 1     90  
Robusta Grade 3 12.5 20-25 3-5       90
Arabica Screen 18 12.5 2 0.5 90      
Arabica Screen 16 12.5 2 0.5   90    
Excelsa
Culi – Peaberry